#தன்னம்பிக்கை

இந்த பெண்ணுக்கு பிறவிலேயே இரு கைககளும் கிடையாது கால்களால் வரைந்த ஒவியம் வாழ்த்துக்கள் …

Related posts

Leave a Comment